ŞAİR NİGAR HANIM

EYLÜL SABAHI


Her şeb bu sevahilde, bu yerlerde bütün gün
Dildar-ı tefekkürle geçer vakt-i hazinim 
Kalb-i gamimim
Pek ona düşkün 
Ettikçe şu eylül sabahındaki o rikkatşair 
Hem kalbimi, hem fikrimi, hem ruhumu tehyic 
Hep bu taravet
Aşkımı tervih 
Eyler gibi ondan bana her lahzada bir hu
Bir bu-yi muhabbet getirir mühtez-ü perran 
Gönlüme darü
Nefha yi canan 
Vaktaki dalar ruhunu tedkike hayalim
Bir neş'e-yi pür-hüzn ile ser-mest olurum ben 
Ol dem i melalim
Kalbi eder şen 
Dil umk-i nigahında arar şiddet-i sevda
Düşkün, mütereddid, müteellim, mütehassir 
Hatır-ı Şeyda
Pek müteessir 
Ver kalbe sükünet.. Yetiş yer yar-ı dil-ara
Ey salib-i aram-ı dil, ey neşve-yi hatır
Et beni ihya
Kalbimi şatır!
                                                            Nigar Hanım (1856-1918)

: