Tevfik Fikret'in Hayatı

 


TEVFİK FİKRET
(1867-1915)


Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr ü bal
Kendi cevvim,kendi eflakımda kendim tairim.
İnhina , tavk-ı esaretten girandır boynuma;
Fikri hür,irfanı hür,vicdanı hür bir şairim.

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret, Pertevniyal Valide Sultan Kalfası Hüseyin Efendi ile Sakız adalı Refia Hanım’ın oğullarıdır . Küçük yaşta öksüz kalmış, dayısının ve yengesinin yanında büyümüştür.
Mahmudiye Rüştiyesinde başladığı eğitimine Mekteb-i Sultanide (Galatasaray Lisesi)devam etmiş ,1888 tarihinde okuldan birincilikle mezun olmuştur.

BANA KİMSİN DİYE SORMA MELEĞİM

Bana kimsin diye sorma meleğim
Pek güzel dinle de izah edeyim
Nam-ı naçizime `Fikret' derler
Şi're de nisbetimi söylerler
Kaldığım varsa da gah ekmeksiz
Kalmadım şimdiye dek mesleksiz
Nur bekler gibi nısf-ı şebde
Bekledim on iki yıl mektebde
Sonra çıktım ne için bilmeyerek
Bu da bir cilve-i baht olsa gerek
Bab-ı Ali'ye müdavimlendim
Ehl-i namus diye mimlendim
Şimdi bir hayli eser sahibiyim
`Ahmed Ihsan'da musahhih gibiyim
Saye-i lutf-i cihan-banide
Hocayım Mekteb-i Sultani'de...

Memuriyet hayatına hariciye katipliği ile başlayıp, Ticaret okulu, Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej de öğretmenlik yapmıştır .
1884 de “Malumat” dergisini çıkaranlar arasında yer almış, 1896 da “Servet-i Fünun” dergisinin yazı işleri müdürlüğüne getirilmiştir. Dergi onun yönetiminde Edebiyat-ı Cedide akımının yayın organı durumuna gelmiştir. “Servet-i Fünun” dergisi Sultan II. Abdülhamit tarafından kapatılmasıyla Tevfik Fikret Bebek’teki “Aşiyan” adını verdiği evine çekilerek , Robert Kolej’deki öğretmenliğine devam etmiştir.
Bir yandan da istibdat’ a karşı ünlü şiirlerini yazmıştır. 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’i büyük bir çoşku ile karşılayan şair, Hüseyin Cahit (Yalçın) ile birlikte “Tanin” gazetesini kurmuştur.
1909 yılında (Mekteb-i Sultani)Galatasaray lisesinde müdürlük görevine getirilmiş ve burada birçok köklü değişikliklere imzasını koymuştur. Müdürlükten istifasının ardından, 19 Ağustos 1915 tarihinde ölümüne kadar Aşiyanda yaşamaya devam etmiştir.
Çok yönlü bir sanatçı olan Tevfik Fikret şairliğinin yanı sıra , mimar, ressam, öğretmen, gazeteci kimlikleri ile de yaşadığı döneme damgasını vurmuştur.

Önemli Yapıtları: Rubab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri, Rubab’ın Cevabı, Şermin, Tarih-i Kadim, Sancak-ı Şerif Huzurunda, Sis ve Rücû dur.

 

: